• Bengali
  • English
  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4

Current News

 

NEWS & EVENTS

Not only for food, NEO jumped to certifies origin of the best cotton of the world - "Suprima"

 

Suprima เป็น Mark เพื่อรับประกันว่าผ้าฝ้ายที่ใช้ในการผลิตนั้นมาจากฝ้ายคุณภาพดีเยี่ยมของ USA ทั้ง 100% แต่เนื่องจากในกระบวนการผลิต ผู้ปั่นฝ้ายและทอผ้าอาจมีการปลอมปนฝ้ายจากแหล่งผลิตอื่นที่ราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุน ทาง Suprima จึงร่วมกับ NEO เพื่อพัฒนา Solution ที่จะช่วยในการทำ Traceability เริ่มจากฝ้ายใน USA ที่จนถึงลูกค้าที่เป็นสื้อผ้ายี่ห้อดังทั่วโลก

 

 

My Neo
 

Log in to your account

Username:

Password:

Remember my password

 

Forgotten my password?